Pro-MED praktyczne kursy pierwszej pomocy medycznej kursy pierwszej pomocy przedmedycznej © www.kursypromed.pl 2015
Regulamin kursów i szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dokształcających organizowanych we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym „Pro- MED” zwanym dalej umownie "organizatorem".

 • 1. Szkolenia organizatora mają formę wykładów, kursów, ćwiczeń lub zajęć warsztatowych.
 • 2. Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona jest przez mailing, telefonicznie, ogłoszenia w pismach medycznych i w izbach lekarskich, prospekty reklamowe oraz na stornie www.pierwszapomoc-kursy.pl
 • 3. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział drogą elektroniczną, listem, faxem bądź w formie ustnej lub telefonicznej.
 • 4. Szkolenia skierowane są do osób prywatnych, instytucji, urzędów, szkół, nauczycieli.
 • 5. Informacje o oferowanych szkoleniach zawarte są na stronie www.pierwszapomoc-kursy.pl oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych a także w prasie medycznej na portalach medycznych. Na życzenie uczestnika organizator udostępnia materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące kursu lub programu szkoleniowego.
 • 6. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności a w szczególności: należytego przygotowania i zorganizowania kursu lub praktycznego programu szkoleniowego, odpowiedniego i należytego wykonania treści ustalonej w programie szkoleniowym, zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacyjnych materiałach reklamowych dotyczących przeprowadzanych kursów.
 • 7. Organizator dokonuje oceny jakości szkoleń i zadowolenia uczestników oraz skuteczności działań edukacyjnych za pomocą anonimowej ankiety oceniającej poziom kursu lub innych metod badawczych bezpośrednio po kursie.
 • 8. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat lub Dyplom wydawany każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach. Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, daty kursu, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpisy Wykładowców i Kierownika Naukowego oraz dane organizatora kursu
 • 9. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych szkoleń w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.
 • 10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www. lub zgłoszenie ustne bądź telefoniczne. Uczestnik kursu dokonujący opłaty za poszczególne szkolenie powinien przed rozpoczęciem kursu przedstawić dowód wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.
 • 11. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim zobowiązany jest dokonać w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem.
 • 12. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu w formie wykładowej najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem zwracamy 60% przedpłaty, najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem kursu zwracamy 30% a w terminie późniejszym nie zwracamy przedpłaty. Natomiast w przypadku rezygnacji z kursu w formie warsztatowej najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zwracamy 60% przedpłaty, a na 8 dni przed kursem nie zwracamy przedpłaty.
 • 13. W przypadku kursów praktycznych dzielonych na grupy zaszeregowanie uczestników do I grupy (cieszącej się zazwyczaj większym zainteresowaniem uczestników) odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i kolejności dokonanych wpłat
 • 14. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego do 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników w formie ustnej, telefonicznej, SMS, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem, jeżeli: - wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, - nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej
 • 15. W przypadku rozwiązania umowy z powyższych przyczyn organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych
 • 16. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs teoretyczny wynosi 30 osób a w przypadku kursów praktycznych wynosi 10 osób. Organizator każdorazowo zastrzega, iż warunki umowy moga ulec zmianie bez podania przyczyny.
 • 17. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu: - dostęp do kursów jest wolny dla każdego. - o uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w wyznaczonym terminie wpłatą od uczestnika. - uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu przy sali wykładowej najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia. - miejsca na sali wykładowej nie są numerowane. - podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek, komplet materiałów dydaktycznych i poczęstunek w przerwie. - podczas szkolenia praktycznego uczestnik otrzymuje poza powyższym dodatkowo drobny sprzęt medyczny niezbędny do ćwiczeń oraz nieograniczony dostęp do fantomów i pozostałych elementów sprzętu pierwszej pomocy medycznej. - decyzję o udziale w bezpłatnych testach skórnych (alergologicznych) uczestnik podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. - po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat lub dyplom oraz rachunek za wniesioną opłatę (listem lub podczas szkolenia)
 • W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie organizatora, w Internecie pod adresem www.pierwszapomoc-kursy.pl Wszelkie uwagi, roszczenia wobec organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Polityka prywatności. Polityka cookie

 • 1. Ochrona informacji: Serwis www.pierwszapomoc-kursy.pl gromadzi dane użytkowników przekazywane w trakcie korespondencji i użytkowania serwisu przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Serwis zastrzega sobie jednocześnie prawo do wykorzystywania zebranych informacji wyłącznie w celu komunikacji z zainteresowanymi.
 • 2. Pliki cookies: Serwis www.pierwszapomoc-kursy.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników serwisu. Pliki cookies: Serwis pierwszapomoc-kursy.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników serwisu.
  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 3. Prawa autorskie: Zawarte w całym serwisie materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty i publikacje stworzone są przez autorów, lub inne osoby, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.
 • 4. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność: Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje, wszelkie treści oraz zapisanie się na listę subskrynentów są bezpłatne, a ich autorzy i pierwszapomoc-kursy.pl nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Pro-Med i www.pierwszapomoc-kursy.pl zastrzega sobie do wysłania e-maili reklamowych na podane w rejestracjach adresy e-mail użytkowników. pierwszapomoc-kursy.pl zastrzega sobie także prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali regulamin korzystania z serwisu.
 • 5. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku: Pro-Med i www.pierwszapomoc-kursy.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko redakcji.
 • 6. Zmiany w polityce ochrony prywatności: Serwis www.pierwszapomoc-kursy.pl będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.

Nota prawna. Prawa autorskie

 • Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie pierwszapomoc-kursy.pl objęte są prawami autorskimi. Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie, kopiowanie i publikowanie materiałów ze strony www.pierwszapomoc-kursy.pl, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Bez zgody autora, właściciela prawa autorskiego i zarazem ich wydawcy w Internecie, publikacja ta nie może być ani w całości ani w części reprodukowana, kopiowana, rozpowszechniana lub przekazywana w żadnej formie, żadnymi środkami elektronicznymi lub mechanicznymi. Zamieszczenie jakiegokolwiek artykułu w całości lub części z serwisu na innej stronie www, czy w publikacji drukowanej, jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie takiej zgody autor nie udziela. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z właścicielem praw autorskich - autorem wszystkich publikacji - via e-mail.
 • Kopiowanie, przetwarzanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja, tłumaczenie całości lub części strony internetowej pierwszapomoc-kursy.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione.
 • W przypadku bezprawnego wykorzystywania tekstów, fotografii oraz innych elementów strony pierwszapomoc-kursy.pl (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem prac miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

 • © Copyright by Janusz Michalak. 2009.2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione.